خسارت بیمه

 

 

در صورتی که کالای موضوع قرارداد دچار حادثه شده و شرکت بیمه خسارت آن را متقبل شود از آنجا که ذینفع بیمه نامه شرکت لیزینگ کارآفرین است وجه خسارت به حساب این شرکت واریز یا در وجه این شرکت چک بانکی صادر می شود در صورتی که مشتری بدهی از اقساط سررسید شده نداشته باشد شرکت لیزینگ کارآفرین مبلغ خسارت پرداخت شده توسط شرکت بیمه را به حساب مشتری واریز می کند .