تمدید بیمه

 

 

بر اساس متن قرارداد های اجاره به شرط تملیک و الزام شرکت های لیزینگ کلیه کالاهای موضوع قرارداد باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و هزینه این بیمه با مشتری خواهد بود و تا زمانی که قرارداد تسویه نشده باشد شرکت لیزینگ اجازه دارد نسبت به تمدید بیمه نامه های مذکور اقدام کند و هزینه آن را به حساب مشتری منظور خواهد کرد .