کاپوتاژ

 

 

مشتریان گروه خودروهای سواری و سنگین که قصد خروج از کشور دارند می بایست درخواست کتبی خود را به شرکت ارائه کنند . لازم به توضیح است مشتریانی که این درخواست را دارند بایستی فاقد هرگونه تعهد سررسید گذشته ای باشند. در صورتی که مشتریان خودرو های سنگین بخواهند از طریق شرکت های باربری به خارج از کشور بروند حتما می بایست درخواست آن شرکت نیز به همراه روزنامه رسمی ضمیمه درخواست خروج از کشور باشد .