وضعیت حساب و اعلام بدهی

 

 

مشتری می تواند جهت اطلاع از مانده بدهی قرارداد خود با ارسال درخواست کتبی از مانده بدهی خود مطلع شود .