تسویه حساب در سر رسید

 

 

مشتری پس از پرداخت اقساط خود و با پایان یافتن قرارداد می بایست درخواست کتبی برای تسویه حساب و دریافت مدارک به شرکت لیزینگ ارائه دهد و شرکت پس از حداکثر 72 ساعت کاری نسبت به تماس با مشتری و انجام هماهنگی های لازم جهت تسویه قرارداد و ارائه مدارک اقدام خواهد کرد .