واریز اقساط

 

 

مشتری جهت واریز اقساط از یکی از دو روش زیر استفاده خواهد کرد :

الف - کارت قسط : در این روش مشتری پس از عقد قرارداد با معرفی به بانک کارآفرین شعبه آفریقا نسبت به افتتاح حساب و دریافت کارت قسط اقدام می کند . لازم به توضیح است این حساب و کارت عابر بانک متصل به آن تنها برای پرداخت اقساط مشتری می باشد و نباید استفاده دیگری از آن بشود . موجودی این حساب در پایان هر روز کاری از حساب مشتری به حساب شرکت لیزینگ کارآفرین منتقل می شود . توصیه می شود مشتریان محترم یک روز قبل از موعد قسط خود نسبت به تکمیل موجودی در حساب کارت قسط اقدام کنند .

ب - چک اقساط : در این روش مشتری در هنگام عقد قرارداد با هماهنگی کارشناس پرونده و بر اساس مصوبه کمیته اعتباری نسبت به ارائه چک اقساط در وجه شرکت لیزینگ کارآفرین بر اساس تاریخ اقساط اقدام می کند و شرکت لیزینگ از طریق همین چک ها نسبت به وصول اقساط عمل خواهد کرد .