مشتریان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و دارای پروانه کسب و مجوز فعالیت و شغل معتبر 

مدت: حداکثر 24ماه

سقف تسهیلات: حداکثر 50 % بهای کالای مورد درخواست

نوع قرارداد: اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی

تضامین: انواع وثایق و تضامین متداول و قابل قبول اعم از چک، ضمانت‌نامه بانکی، اوراق سهام بورس، گواهی سپرده و ... حسب شرایط پرونده و نتیجه اعتبارسنجی

ضامن: حسب مورد و بنا به تشخیص شرکت لیزینگ ضامن یا ضامنین معتبر می‌بایست معرفی گردد.

بیمه: کالای مورد درخواست حسب شرایط و نوع قرارداد، در طول مدت قرارداد با لیزینگ به هزینه مشتری و توسط شرکت بیمه طرف قرارداد شرکت لیزینگ کارآفرین تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.

پرداخت اقساط: وسیله پرداخت اقساط یکی از روش‌های کارت قسط یا تودیع چک به تعداد اقساط توسط متقاضی خواهد بود.

سایر شرایط: مدارک و مستندات مورد نیاز و سایر شرایط در اعلامیه‌ها و فرم‌های پذیرش درج گردیده است.