تأمین و واگذاری انواع کالاهای مصرفی بادوام در بخش های خانگی، اداری و کالاهای واسطه قابل مصرف در عملیات تولید دارایی های

ثابت به صورت فروش اقساطی