تأمین و واگذاری واحدهای ساختمانی دارای مجوز کاربری اداری یا موقعیت اداری و دارای سند قطعی و بلامعارض برای انواع صاحبان

مشاغل کسب و کار مجاز و فعال در بخشهای مهندسی، تجاری، صنعتی، تولیدی و خدماتی به صورت اجاره به شرط تملیک